Picomat tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Picomat tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 - Ảnh 1.

Ngày 29/4/2022, Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ Phần Nhựa Picomat đã diễn ra và thông qua nhiều nội dung quan trọng liên quan đến báo cáo hoạt động tài chính 2021 và trình ĐHCĐ kế hoạch, chiến lược hoạt động trong năm 2022.

Tham dự cuộc họp có Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát (BKS), đại diện lãnh đạo các Ban và thành viên công ty Cổ Phần Nhựa Picomat. Số lượng cổ đông hoặc người đại diện cổ đông tham dự tương ứng 19.233.385 cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 96,17% trên tổng cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

Picomat tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 - Ảnh 1.

Qúy vị đại biểu, quý cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ Phần Nhựa Picomat

Năm 2021, hoạt động kinh doanh của công ty Cổ Phần Nhựa Picomat gặp nhiều khó khăn bởi đại dịch Covid – 19. Tuy hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 gặp phải nhiều yếu tố không thuận lợi nhưng HĐQT, Ban Tổng giám đốc và toàn thể CBCNV đã nỗ lực, đoàn kết và đạt được những kết quả nhất định.Tổng doanh thu của năm 2021 đạt 113.9 tỷ đồng (đạt 85.47% so với kế hoạch); Lợi nhuận sau thuế đạt 15.1 tỷ đồng, tăng 28,6% so với năm 2020 (vượt 15.68% so với kế hoạch). Công ty đã hoàn thành trích lập các quỹ theo đúng quy định, đảm bảo nộp ngân sách nhà nước theo đúng luật và hoàn thành trả cổ tức năm 2020 vào tháng 1 năm 2021. Ngoài ra, hợp đồng giữa Công ty con – Công ty CP Vật Liệu Hải Đăng (hợp đồng với bên liên quan, có giá trị lớn trong năm) đã được ký kết và triển khai theo Nghị quyết Đại hội.

Báo cáo với cổ đông tại Đại hội, lãnh đạo Picomat cho biết: “Công ty luôn cập nhật về khoa học công nghệ tiên tiến nhất trên thế giới và củng cố, xây dựng mối quan hệ với các khách hàng trong nước. Đặc biệt, Picomat thường xuyên chủ động tìm hiểu và chú trọng vào nghiên cứu để tìm ra các giải pháp công nghệ mới phù hợp, cải tiến dây chuyền sản xuất, đầu tư mua sắm trang thiết bị mới để tạo ra các sản phẩm mới, nâng cao năng lực sản xuất và chất lượng sản phẩm. Bên cạnh đó, Picomat thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác tài chính, kế toán và sử dụng vốn, kiểm soát dòng tiền nhằm đảm bảo hoạt động đúng mục đích của công ty.”

Để tăng cường năng lực quản trị, Picomat tiếp tục triển khai xây dựng, hoàn thiện mô hình quản trị Công ty theo đúng chuẩn mực và thông lệ về quản trị công ty, xây dựng các quy chế quản trị Công ty phù hợp với các quy trình về quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng và Điều lệ Công ty. Các quy định nhằm mục tiêu bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông, thiết lập những chuẩn mực về hành vi, đạo đức nghề nghiệp của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát và cán bộ quản lý của công ty….

Picomat tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 - Ảnh 2.

Các cổ đông thảo luận, trao đổi và làm rõ các nội dung tại Đại hội

Đại hội cũng dành thời gian để các cổ đông và lãnh đạo Công ty Cổ Phần Nhựa Picomat thảo luận, trao đổi, làm rõ các nội dung liên quan. Phần lớn các ý kiến xoay quanh chiến lược phát triển của Picomat trong năm 2022. Trong phần giải trình trước cổ đông, Ban lãnh đạo Picomat đã khẳng định sẽ tiếp thu các ý kiến của các cổ đông, tiếp tục xây dựng và phát triển bền vững thương hiệu ván nhựa Picomat.

Dựa trên nền tảng khách hàng, kinh nghiệm quản trị hoạt động, Công ty Cổ Phần Nhựa Picomat đã xây dựng kế hoạch kinh doanh mới cho năm 2022 thông qua các nội dung sau: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021; Kết quả kinh doanh năm 2021; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021; Kế hoạch kinh doanh năm 2022; Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022; Thông qua chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, BKS; Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026; Thông qua ký kết và thực hiện các hợp động, giao dịch với bên liên quan là Công ty con; Thông qua sửa đổi điều lệ Công ty; Tiếp tục thực hiện kế hoạch niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội; Chi trả cổ tức năm 2021.

Picomat tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 - Ảnh 3.

Cổ đông tiến hành bỏ phiếu thông qua các nội dung đã được trình bày trong đại hội

Để năm 2022 gặt hái được nhiều thành công và phát triển hơn nữa Picomat đã đề ra các mục tiêu chung: Giữ vững thương hiệu, uy tín của công ty trong ngành nội thất, mở rộng thị phần các sản phẩm hiện có. Tiếp tục nghiên cứu và thử nghiệm các sản phẩm mới có lợi thế cạnh tranh trên thị trường và tận dụng được các lợi thế hiện có của công ty. Ngoài ra, Công ty Cổ Phần Nhựa Picomat tiếp tục đẩy mạnh hoạt động phát triển thị trường các tỉnh, xây dựng kênh phân phối vững mạnh trên toàn quốc và thực hiện tốt các chính sách chất lượng nhằm ổn định hệ thống kênh phân phối, mở rộng thị phần. Thêm vào đó, Picomat ngày càng chú trọng xây dựng các kế hoạch, chiến lược Marketing và đẩy mạnh truyền thông quảng bá cho sản phẩm cũng như thương hiệu.

https://cafef.vn/picomat-to-chuc-thanh-cong-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2022-20220509171749696.chn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.