Phát triển du lịch bền vững theo hướng tăng trưởng xanh

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 933/QĐ-TTg phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch hệ thống phát triển du lịch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Quy hoạch nhằm phát triển du lịch bền vững theo hướng tăng trưởng xanh. Bảo đảm hài hòa giữa du lịch với bảo tồn, phát huy các giá trị tài nguyên. Đặc biệt là tài nguyên văn hóa để xây dựng sản phẩm du lịch mang đậm bản sắc dân tộc. Giải quyết các vấn đề xã hội, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Phát triển du lịch bền vững theo hướng tăng trưởng xanh

Một trong những mục tiêu của lập Quy hoạch là xác định cơ sở định hướng phát triển cho các vùng, khu vực động lực. Khu du lịch quốc gia và khu vực có tiềm năng khai thác khác trong các quy hoạch vùng. Quy hoạch tỉnh và các quy hoạch có tính chất kỹ thuật. Chuyên ngành khác liên quan đến lĩnh vực du lịch. Quản lý, điều hành hoạt động phát triển, xây dựng các chương trình, kế hoạch phát triển du lịch trung và dài hạn.

Phát triển bền vững theo hướng tăng trưởng xanh

Quy hoạch nhằm tạo công cụ hiệu quả, hiệu lực của Nhà nước để quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng hợp lý các nguồn lực cho phát triển. Cơ sở huy động nguồn lực xã hội cho phát triển du lịch…

Giải pháp thực hiện quy hoạch gồm: Giải pháp về nâng cao sản phẩm – thị trường du lịch. Giải pháp về xúc tiến, quảng bá du lịch. Giải pháp phát triển doanh nghiệp và nguồn nhân lực liên quan du lịch. Giải pháp liên kết, hợp tác trong phát triển du lịch. Giải pháp phối hợp liên ngành, liên địa phương trong phát triển du lịch. Giải pháp về đầu tư nâng cao chất lượng du lịch, giải pháp về cơ chế, chính sách. Giải pháp bảo vệ tài nguyên, môi trường du lịch. Ứng phó với biến đổi khí hậu và mực nước biển dâng. Giải pháp khuyến khích, hỗ trợ cộng đồng tham gia hoạt động du lịch. Giải pháp phát triển gắn với bảo đảm quốc phòng an ninh và chủ quyền quốc gia. Bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cho khách du lịch…

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan tổ chức lập Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021 – 2030. Tầm nhìn đến năm 2050, có trách nhiệm bảo đảm việc triển khai thực hiện các bước. Theo đúng quy định của pháp luật về quy hoạch và pháp luật khác có liên quan.

Thương hiệu sản phẩm

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *