May Việt Tiến (VGG) báo lãi quý 1 tăng gấp 5 lần cùng kỳ năm trước

Kết thúc quý 1/2022, May Việt Tiến đã hoàn thành được 23,4% mục tiêu về doanh thu và 20,8% mục tiêu về LNTT.

Tổng Công ty cổ phần May Việt Tiến (UpCOM: VGG) đã công bố BCTC hợp nhất Quý 1/2022.

Theo đó, doanh thu thuần bán hàng và CCDV tăng 4,5% ghi nhận mức 1.519 tỷ đồng. Giá vốn hàng bán tăng thấp hơn với tỷ lệ 2,7% nên lãi gộp đạt 156,9 tỷ đồng, tăng 23,9% so với quý 1/2021.

Trong kỳ VGG có 12,4 tỷ đồng doanh thu tài chính, tăng 23,2% so với cùng kỳ, chi phí tài chính tăng mạnh 88,7% lên mức 8,6 tỷ đồng. Hoạt động liên doanh liên kết của công ty trong kỳ có lãi 2,1 tỷ đồng, trong khi quý 1/2021 ghi nhận lỗ 1,5 tỷ đồng.

Kết quả sau khi trừ các khoản chi phí May Việt Tiến lãi sau thuế hơn 26 tỷ đồng, tăng cao gấp 5 lần so với quý 1/2021. LNST công ty mẹ là 25,7 tỷ đồng, tương đương EPS đạt 473 đồng.

May Việt Tiến (VGG) báo lãi quý 1 tăng gấp 5 lần cùng kỳ năm trước - Ảnh 1.

Năm 2022, Việt Tiến đặt mục tiêu tổng doanh thu 6.500 tỷ đồng, tăng 8,2% so với 2021, lợi nhuận trước thuế tăng 50,5%, đạt 150 tỷ đồng.

Như vậy với kế hoạch này kết thúc quý 1, VGG đã hoàn thành được 23,4% mục tiêu về doanh thu và 20,8% mục tiêu về LNTT.

Tính đến cuối quý 1/2022, tổng tài sản của VGG đạt 5.324,5 tỷ đồng, tăng 18,8% so với hồi đầu năm. Trong đó hàng tồn kho là 1.605,6 tỷ đồng tăng cao gấp 2,2 lần so với đầu kỳ. Nợ phải trả còn 3.420 tỷ đồng, tăng gần 820 tỷ đồng so với hồi đầu năm, trong đó gần như là nợ ngắn hạn.

May Việt Tiến (VGG) báo lãi quý 1 tăng gấp 5 lần cùng kỳ năm trước - Ảnh 2.

https://cafef.vn/may-viet-tien-vgg-bao-lai-quy-1-tang-gap-5-lan-cung-ky-nam-truoc-20220504125938577.chn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.