Gia Lai: Phê duyệt Chương trình “Phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021 – 2030″

UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Quyết định số 384/QĐ-UBND về Phê duyệt Chương trình “Phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021 – 2030″.

Mục tiêu cụ thể của Chương trình là phấn đấu đến năm 2025. Hỗ trợ đăng ký bảo hộ tối thiểu cho 05 đơn sáng chế/giải pháp hữu ích. 05 kiểu dáng công nghiệp, 500 nhãn hiệu thông thường và 10 nhãn hiệu. Chỉ dẫn địa lý mang tên địa danh của tỉnh được hỗ trợ đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp. Tối thiểu 60% sản phẩm chủ lực tỉnh Gia Lai và 80% sản phẩm. Gắn với Chương trình OCOP tỉnh Gia Lai được hỗ trợ đăng ký bảo hộ. Quản lý và phát triển tài sản trí tuệ, kiểm soát nguồn gốc và chất lượng sau khi được bảo hộ.

Có 80% hợp tác xã và 50% doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh được cung cấp thông tin. Và có đơn đăng ký nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp. Sáng chế/giải pháp hữu ích cho sản phẩm, dịch vụ.
Gia Lai: Phê duyệt Chương trình “Phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021 - 2030"
Tỉnh Gia Lai phê duyệt Chương trình “Phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021 – 2030″ (ảnh minh họa)

Phấn đấu đến năm 2030, hỗ trợ đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cho tối thiểu 10 sáng chế/giải pháp hữu ích. 15 đơn kiểu dáng công nghiệp, 25 nhãn hiệu. Chỉ dẫn địa lý mang địa danh của tỉnh cho các sản phầm. dịch vụ của tỉnh. Số lượng đơn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ của các tổ chức, cá nhân tăng 10-15%/năm.

Hỗ trợ khai thác, phát triển và thương mại hóa cho tối thiểu 10 sáng chế/giải pháp hữu ích. 15 kiểu dáng công nghiệp, 25 nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý mang địa danh của tỉnh. Tối thiểu 90% sản phẩm chủ lực tỉnh Gia Lai và 100% sản phẩm gắn với Chương trình OCOP tỉnh. Được hỗ trợ đăng ký bảo hộ, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ. Kiểm soát nguồn gốc và chất lượng sau khi được bảo hộ,…

Theo đó, về nội dung để thực hiện Chương trình gồm: Tăng cường các hoạt động tạo ra tài sản trí tuệ. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực về đổi mới sáng tạo và sở hữu trí tuệ. Thúc đẩy đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ trong nước và ngoài nước. Nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác và phát triển tài sản trí tuệ. Thúc đẩy và tăng cường hiệu quả thực thi chống xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Phát triển, nâng cao năng lực các tổ chức trung gian và chủ thể quyền sở hữu trí tuệ.

Đồng thời, tăng cường tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức về sở hữu trí tuệ. Trên các phương tiện thông tin đại chúng, các hội nghị tập huấn, hội thảo. Nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo và xây dựng ý thức. Trách nhiệm tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ trong cộng đồng.

Thương hiệu sản phẩm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.