Ghi nhận khoản doanh thu tài chính hơn trăm tỷ đồng, Tổng Công ty Xây dựng số 1 (CC1) báo lãi quý 1 gấp 4 lần cùng kỳ

Ghi nhận khoản doanh thu tài chính hơn trăm tỷ đồng, Tổng Công ty Xây dựng số 1 (CC1) báo lãi quý 1 gấp 4 lần cùng kỳ - Ảnh 1.

Quý 1/2022 vừa qua doanh thu tài chính tăng, tuy vậy chi phí tài chính của Tổng công ty xây dựng số 1 cũng tăng mạnh do gánh nặng chi phí lãi vay.

Tổng Công ty xây dựng số 1 – CTCP (mã chứng khoán CC1) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2022 với doanh thu giảm 9,2% so với cùng kỳ, về mức 1.175 tỷ đồng. Tuy vậy tỷ lệ giảm chi phí vốn cao hơn nhiều, đến 11,1% nên dẫn tới lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ lại tăng hơn 32% so với cùng kỳ, lên gần 73 tỷ đồng.

Trong cơ cấu doanh thu của công ty, doanh thu từ hoạt động xây dựng đạt 628 tỷ đồng, giảm 16% so với cùng kỳ và đóng góp khoảng 53% vào tổng doanh thu. Còn lại là doanh thu bán hàng hóa (239 tỷ đồng) và doanh thu bán thành phẩm 268 tỷ đồng, doanh thu cung cấp dịch vụ (39 tỷ đồng).

Ghi nhận khoản doanh thu tài chính hơn trăm tỷ đồng, Tổng Công ty Xây dựng số 1 (CC1) báo lãi quý 1 gấp 4 lần cùng kỳ - Ảnh 1.

Doanh thu tài chính trong quý tăng vọt 162% so với cùng kỳ, từ 39 tỷ đồng lên 102 tỷ đồng, chủ yếu nhờ tăng khoản thu lãi tiền gửi (tăng 37 tỷ đồng so với cùng kỳ) và nhận cổ tức, lợi nhuận được chia (tăng 40 tỷ đồng so với cùng kỳ. Tuy vậy chi phí tài chính – mà chủ yếu là chi phí lãi vay – cũng tăng 34 tỷ đồng so với cùng kỳ, lên trên 76 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp trong quý tăng mạnh từ 31 tỷ đồng quý 1/2021 lên 71 tỷ đồng, tương ứng tăng hơn gấp đôi chủ yếu do tăng chi phí cho nhân viên quản lý, và các chi phí bằng tiền khác. Các công ty liên doanh liên kết đã có lãi dù chỉ tính đầu trăm triệu, trong khi cùng kỳ năm ngoái lỗ gần 7 tỷ đồng.

BCTC ghi nhận đến 31/3/2022 CC1 còn 1.221 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền, giảm 100 tỷ đồng so với số liệu đầu năm, trong đó tiền gửi không kỳ hạn tại ngân hàng 345 tỷ đồng. Tiền gửi kỳ hạn 1-3 tháng hơn 845 tỷ đồng. Ngoài ra công ty còn khoản tiền gửi kỳ hạn 6-12 tháng trị giá 450 tỷ đồng và khoản đầu tư vào trái phiếu 11 tỷ đồng.

Trong khi đó đến 31/3/2022 dư vay nợ thuê tài chính ngắn hạn tăng hơn 720 tỷ đồng, lên mức 3.050 tỷ đồng và dư vay nợ thuê tài chính dài hạn tăng 493 tỷ đồng, lên mức 4.117 tỷ đồng.

Kết quả, quý 1/2022 CC1 vẫn lãi sau thuế 16,5 tỷ đồng, gấp 4 lần số lãi đạt được quý 1/2021, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 18 tỷ đồng.

https://cafef.vn/ghi-nhan-khoan-doanh-thu-tai-chinh-hon-tram-ty-dong-tong-cong-ty-xay-dung-so-1-cc1-bao-lai-quy-1-gap-4-lan-cung-ky-20220505091351642.chn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.