Chính phủ, Thủ tướng ban hành 6 văn bản quy phạm pháp luật trong tháng 2/2021

Theo Thông cáo báo chí của Bộ Tư pháp, trong tháng 02/2021, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 06 văn bản quy phạm pháp luật, gồm 04 Nghị định của Chính phủ và 02 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Trong đó, Nghị định số 09/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng được ban hành nhằm khắc phục những hạn chế, vướng mắc trong triển khai thi hành Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP và Nghị định số 95/2019/NĐ-CP của Chính phủ, đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Đầu tư năm 2020 (có hiệu lực từ ngày 1/1/2021) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020 (có hiệu lực từ ngày 1/1/2021).

Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng được ban hành nhằm khắc phục một số hạn chế, vướng mắc trong thực tiễn thi hành Nghị định số 68/2019/NĐ-CP của Chính phủ, bảo đảm phù hợp với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020 (có hiệu lực từ ngày 1/1/2021), Luật Đầu tư công năm 2019 (có hiệu lực từ ngày 1/1/2020) và Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư năm 2020 (có hiệu lực từ ngày 1/1/2021).

Nghị định gồm 09 chương và 46 Điều quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, cụ thể: Quy định chung; sơ bộ tổng mức đầu tư xây dựng, tổng mức đầu tư xây dựng; dự toán xây dựng công trình; dự toán gói thầu xây dựng; định mức xây dựng; giá xây dựng công trình và chỉ số giá xây dựng; cơ sở dữ liệu về định mức xây dựng, giá xây dựng công trình và chỉ số giá xây dựng; chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng;…

Nghị định số 11/2021/NĐ-CP ngày 10/2/2021 quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển được ban hành nhằm thực hiện nhiệm vụ Chính phủ được giao tại khoản 2 Điều 45 Luật Biển Việt Nam năm 2012 và khắc phục những hạn chế, vướng mắc trong thực tiễn thi hành Nghị định số 51/2014/NĐ-CP và Nghị định số 46/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

Nghị định gồm 06 chương và 45 Điều quy định giao, công nhận, trả lại khu vực biển; gia hạn, sửa đổi, bổ sung quyết định giao khu vực biển; thu hồi khu vực biển, chấm dứt hiệu lực quyết định giao khu vực biển; phương pháp tính, phương thức thu, chế độ quản lý và sử dụng tiền sử dụng khu vực biển; trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước.

Quyết định số 06/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 18/2/2021 được ban hành nhằm bãi bỏ 47 văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành về xác định khu vực cấm, địa điểm cấm và danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật, Tối mật không còn phù hợp với thực tiễn và quy định của pháp luật hiện hành.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *