Bộ Xây Dựng nghiệm thu đề tài nghiên cứu biên soạn các tiêu chuẩn quốc gia về an toàn máy và thiết bị xây dựng

Ngày 16/3/2021, Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng tổ chức cuộc họp đánh giá, nghiệm thu đề tài nghiên cứu biên soạn các tiêu chuẩn quốc gia về an toàn máy và thiết bị xây dựng, bao gồm: TCVN Máy và thiết bị xây dựng – Máy trộn bê tông – Phần 1: Thuật ngữ và đặc tính kỹ thuật (Tiêu chuẩn 1); TCVN Máy và thiết bị xây dựng – Máy trộn bê tông – Phần 2: Quy trình xác định thông số kỹ thuật (Tiêu chuẩn 2); TCVN Máy và thiết bị xây dựng –  Máy đầm rung trong dùng để làm chặt hỗn hợp bê tông – Phần 1: Thuật ngữ và đặc tính kỹ thuật (Tiêu chuẩn 3); TCVN Máy và thiết bị xây dựng –  Máy đầm rung ngoài để làm chặt hỗn hợp bê tông (Tiêu chuẩn 4); TCVN Máy và thiết bị xây dựng – Bơm bê tông – Phần 1: Thuật ngữ và đặc tính kỹ thuật (Tiêu chuẩn 5); TCVN Máy và thiết bị xây dựng – Bơm bê tông – Phần 2: Quy trình xác định các thông số kỹ thuật (Tiêu chuẩn 6).

Đề tài do nhóm nghiên cứu thuộc trường Đại học Xây dựng thực hiện. Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường Lê Minh Long – Chủ tịch Hội đồng, chủ trì cuộc họp.

Báo cáo kết quả thực hiện đề tài, thay mặt nhóm nghiên cứu, PGS.TS. Trương Quốc Thành cho biết: máy và thiết bị xây dựng, đặc biệt là các loại máy máy trộn bê tông, máy bơm bê tông và máy đầm bê tông được sử dụng phổ biến ở Việt Nam, nhằm phục vụ công tác thi công các công trình xây dựng, giao thông, thủy lợi.

Hiện nay, trong hệ thống TCVN chưa có các tiêu chuẩn quy định về thuật ngữ và đặc tính kỹ thuật, cách xác định đặc tính kỹ thuật của các loại máy này dẫn đến khó khăn trong khâu chế tạo, sử dụng, kiểm định máy và gây khó khăn cho việc biên soạn và sử dụng các tiêu chuẩn khác có liên quan. Chính vì vậy, việc biên soạn các TCVN về máy và thiết bị xây dựng, đặc biệt cho nhóm máy liên quan đến bê tông rất cấp thiết.

Theo PGS.TS. Trương Quốc Thành, các tiêu chuẩn được biên soạn theo hướng dịch chuyển tương đương từ tiêu chuẩn ISO. Để thực hiện đề tài, nhóm nghiên cứu đã tiến hành thu thập các tài liệu trong nước và quốc tế có liên quan; lập và thông qua đề cương chi tiết; biên soạn dự thảo tiêu chuẩn trên cơ sở chuyển dịch tương đương tiêu chuẩn ISO; thông qua dự thảo tiêu chuẩn trong ban dự thảo; chỉnh sửa tiêu chuẩn sau hội thảo; lấy ý kiến góp ý của các chuyên gia có liên quan về bản dự thảo tiêu chuẩn; hoàn chỉnh dự thảo tiêu chuẩn sau khi tiếp thu và giải trình các ý kiến.

Trong quá trình biên soạn, nhóm nghiên cứu tập trung đảm bảo độ chính xác về nội dung, bố cục của tiêu chuẩn biên soạn so với tiêu chuẩn gốc; đảm bảo các thuật ngữ và ký hiệu đã được sử dụng trong chuyên ngành máy xây dựng ở nước ta; chú trọng Việt hóa khi biên dịch. Hình thức trình bày tiêu chuẩn phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 1-1:2008 – Quy trình xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, và TCVN 1-2:2008 – Quy định về trình bày và thể hiện nội dung tiêu chuẩn quốc gia.

Tiêu chuẩn 1 được áp dụng cho các máy trộn bê tông được sử dụng như máy độc lập hay là một bộ phận cấu thành của trạm trộn bê tông. Tiêu chuẩn này quy định thuật ngữ, định nghĩa và thông số kỹ thuật cho các loại máy trộn bê tông.

Tiêu chuẩn 2 quy định việc thử nghiệm khả năng trộn của máy trộn bê tông, thông số đặc trưng cho khả năng trộn là thời gian trộn khuyến cáo. Hoạt động thử nghiệm bao gồm việc xác định độ không đồng nhất của vữa, cốt liệu thô, hàm lượng không khí bên trong, độ đồng đều của mẫu trộn bê tông được rút ra sau một thời gian trộn giả định. Tiêu chuẩn cũng quy định việc chuẩn bị hỗn hợp bê tông, lấy mẫu, thực hiện các thử nghiệm cụ thể, tiêu chí đánh giá kết quả thử nghiệm và lập báo cáo thử nghiệm.

Tiêu chuẩn 3 quy định thuật ngữ, định nghĩa và đặc tính kỹ thuật cho các loại máy đầm rung trong để làm chặt hỗn hợp bê tông.

Tiêu chuẩn 4 quy định các thuật ngữ và định nghĩa, phân loại, các yêu cầu về đặc tính, phương pháp thử nghiệm, tên và các đặc tính kỹ thuật của các máy đầm rung ngoài để làm chặt hỗn hợp bê tông. Việc sử dụng các máy đầm rung ngoài bao gồm cả các bộ phận lắp thêm để tạo hình, sàn rung, bàn rung, các máy đầm rung bề mặt và đầm thước để làm chặt hỗn hợp bê tông.

Tiêu chuẩn 5 đề cập đến các loại bơm bê tông sử dụng tại công trường xây dựng để vận chuyển hỗn hợp bê tông; các định nghĩa và thông số kỹ thuật của máy bơm bê tông.

Tiêu chuẩn 6 quy định quy trình và yêu cầu kiểm tra các thông số kỹ thuật của máy bơm bê tông. Tiêu chuẩn này áp dụng cho các loại máy bơm bê tông cố định hoặc di động.

Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng đánh giá nhóm nghiên cứu đã thực hiện đầy đủ các nội dung theo hợp đồng. Cấu trúc các các dự thảo tiêu chuẩn đã thực hiện theo đúng các quy định hiện hành về biên soạn tiêu chuẩn. Để nâng cao hơn nữa chất lượng các báo cáo thuyết minh cũng như dự thảo 6 tiêu chuẩn, Hội đồng lưu ý nhóm nghiên cứu cần xem xét chỉnh sửa và sử dụng thống nhất các thuật ngữ khoa học chuyên ngành, biên tập, rà soát  các lỗi chế bản, lỗi đánh máy…

Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng nhất trí bỏ phiếu nghiệm thu đề tài khoa học do nhóm nghiên cứu thuộc trường Đại học Xây dựng thực hiện, với kết quả đạt loại Xuất sắc.

https://moc.gov.vn/vn/tin-tuc/1173/66567/nghiem-thu-de-tai-nghien-cuu-bien-soan-cac-tieu-chuan-quoc-gia-ve-an-toan-may-va-thiet-bi-xay-dung.aspx

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *